Thursday, November 19, 2009

Oil Royalty: UMNO discriminate shelf

Territorial water atau continental shelf - keduanya telah pun diselesaikan 32 tahun lalu di Persidangan Dewan Negara.

Dua istilah ini kini menjadi perisai UMNO untuk melindungi niat politik mereka. Malang, rekod Dewan Negara menunjukkan ia telah pun dibincang dan dihuraikan berbeza dari apa yang UMNO cuba kelirukan kini.

PETRONAS-PERJALANAN PERKONGSIAN PENGELUARAN - Juma'at, 7 Januari 1977, Persidangan Dewan Negara;

1. Tuan Chua Ching Cheng (Melaka) (di bawah S. O.23 (2)) minta Perdana Menteri menyatakan :
(a) keputusan daripada perbincangan-perbincangan di antara PETRONAS dan beberapa syarikat minyak dan menghasilkan petroliam dalam kawasan Malaysia;
(b) berapakah syarikat (berikan nama-nama) telah menerima syarat-syarat
perjanjian yang dikemukakan oleh PETRONAS ;
(c) apakah syarat-syarat perjanjian itu.

Menteri Tak Rerpotfolio (Tan Sri Chong Hon Nyan) : Tuan Yang di-Pertua, berikutan dengan rundingan-rundingan yang telah diadakan di antara PETRONAS dan beberapa buah syarikat minyak, persetujuan muktamad telah dicapai dan Perjanjian Perkongsian Pengeluaran telah ditandatangani di antara PETRONAS dengan :

(a) ............................................
(b) Royalty dan Kos Pengeluaran

PETRONAS boleh mengambil 10% daripada jumlah keluaran untuk membayar royalty kepada Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri yang berkenaan, manakala syarikat carigali minyak yang berkenaan boleh mengambil tidak lebih daripada 20% daripada jumlah pengeluaran......"

Raja Datuk Nong Chik bin Raja Ishak (Selangor):

Soalan tambahan, Tuan Yang di-Pertua,

Saya hendak bertanya kepada Yang Berhormat Menteri yang bertanggung jawab,mengikut Territorial Waters dan juga berkenaan dengan Continental Shelf yang mana dipakai berkenaan minyak ini, iaitu satu-satu Kerajaan Negeri misalnya, adakah kita mengikut iaitu Territorial Waters ini dipunyai oleh Kerajaan Negeri itu ataupun Continental Shelf lebih jauh lagi dipunyai oleh tiap-tiap Kerajaan Negeri. Adakah penentuan ini dibuat ataupun tidak.

Tuan Yang di-Pertua : Yang Berhormat Menteri hendak menjawab ataupun tidak,
atau hendak minta notis ?

Menteri Tak Berpotlio (Tan Sri Chong Hon Nyan) :

Tuan Yang di-Pertua, secara am sahaja saya menjawab tentang perkara ini. Seperti Ahli Yang Berhormat sedia maklum kita mengadakan satu Akta berkaitan dengan Continental Shelf dan kawasan Continental Shelf. Pengeluaran daripada Continental Shelf diperolehi oleh Kerajaan Persekutuan tetapi kawasan di dalam Territorial Waters ialah 3 batu dari pantai. Kawasan itu ialah terpulang kepada negeri-negeri yang berkenaan. Dalam gerakan mencarigali minyak ini di dalam kawasan Continental Shelf, hak itu sudahpun diberi kepada PETRONAS dan PETRONAS sudahpun mengadakan perjanjian dengan negeri-negeri yang berdekatan dengan dasar laut itu, sebagaimana saya katakan tadi supaya royalty 10% itu dibahagi kepada kedua pihak (iaitu 5% Kerajaan Persekutuan dan 5% Kerajaan Ngeri seperti jawapan di atas yang dijawab pada persidangan yang sama, pada hari yang sama).


DEWAN NEGARA
25 April 1978

Ahli Dewan Negara bertanya Royalti PETRONAS di Sabah.

PENGELUARAN M1NYAK MENTAH

8. Datuk Haji Abdul Razak bin Husain (di bawah S.O. 23 (2)) minta Perdana Menteri
menyatakan berapa peratus hasil minyak daripada pengeluaran minyak di Sabah diberi
kepada Kerajaan Negeri Sabah semenjak pengeluaran dimulakan, dan jumlah pengeluaran minyak harian, bulanan serta tahunan sehingga akhir tahun 1977.

Perdana Menteri: Tuan Yang di-Pertua, mengikut perjanjian, Petronas dikehendaki
membayar sebanyak lima peratus daripada pengeluaran kasar minyak mentah di Sabah kepada Kerajaan Negeri Sabah sebagai royalti.

Tuan Yang di-Pertua , oleh kerana perkara minyak ini amatlah mustahak kepada rakyat jelata di negara kita ini, saya suka memberi maklumat tambahan sebagai makluman Ahliahli Y ang Berhormat di Dewan ini.

Bagi tempoh lhb April, 1975 hingga 3lhb Disember, 1977 jumlah royalti yang telah
dibayar kepada Kerajaan Negeri Sabah ialah $78,817,387. Mengikut Perjanjian Perkongsian Pengeluaran (Production Sharing Agreement) pembahagian hasil minyak adalah seperti berikut :

Jika katakanlah jumlah pengeluaran 100; daripada itu 10% minyak royalti iaitu
untuk Kerajaan Persekutuan dan Kerajaan Negeri...."
Saya amat gembira Senator Tuan Chua Ching Cheng, Datuk Haji Abdul Razak bin Husain, Raja Datuk Nong Chik bin Raja Ishak dan Menteri Tak Berportfolio, Tan Sri Chong Hon Nyan serta Perdana Menteri Tun Razak telah membantu menyelesaikan tuntutan Kelantan 32 tahun yang silam lagi.

Kedua-dua pengeluaran petroleum di kawasan territorial water dan continental shelf adalah termasuk dalam istilah offshore di mana semua negeri yang terdapat pengeluaran petroleum berhak mendapat bayaran 5% ke khazanah negeri tanpa sebarang syak lagi!

Saya berbangga dengan semua nama yang saya catitkan tadi, atas pandangan jauh mereka. UMNO, nak ke mana lagi?

1 comment:

Zolkharnain Abidin said...

Assalamualaikum YB Dato',

Mengikut carian saya dalam laman web parlimen, hansard berkenaan bertarikh 4 April 1989 dan bukannya 9 April 1989.

Dato' boleh layarinya di sini:
http://www.parlimen.gov.my/hindex/pdf/DN04041989.pdf

Semoga Dato' sentiasa dirahmati Allah. Terima kasih.